G-Amsterdam Beveiliging Services

 
 
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden (inhuur derden)

Artikel 1 Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Main: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
G-Amsterdam Beveiliging Services B.V. gevestigd te 3315JL, Dordrecht aan de Berlage-erf 133, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77940628;
Opdrachtnemer de rechtspersoon die de opdracht van G-Amsterdam Beveiliging Services B.V accepteert;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2 Werkingssfeer.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen van Main, alsook op alle Overeenkomsten tussen Main en Opdrachtnemer, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit in de Overeenkomst schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarbij, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Main, door Opdrachtnemer derden worden ingeschakeld.
3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.
Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen

Artikel 3 Tot stand komen van Overeenkomsten.
1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door ondertekening door Main van een offerte van Opdrachtnemer, dan wel anderszins door Main gedane schriftelijke verklaring waaruit ondubbelzinnig Blijkt dat Main de (inhoud) van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht bevestigt.
2. Opdrachtnemer is verplicht voor totstandkoming van de Overeenkomst door Main opgevraagde gegevens aan Main te overleggen, waaronder, doch niet uitsluitend, een geldige VAR-verklaring, een geldig identiteitsbewijs, een kopie uittreksel uit het handelsregister, een geldig MBO Beveiliger 2 diploma en, indien toepasselijk, een geldige tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning, van zichzelf en van zijn/haar opdrachtnemers, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Main zal voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst een werkvergunning verstrekken aan Opdrachtnemer op het moment dat alle door Main aan Opdrachtnemer gevraagde gegevens/stukken, zoals onder meer opgenomen in lid 2 van dit artikel, zijn verstrekt, alsmede Opdrachtnemer voldoet aan de door Main gestelde opleidingseisen.
Overeenkomsten komen tot stand onder de opschortende voorwaarde dat er een werkvergunning door Main aan Opdrachtnemer is verstrekt.
4. Intellectuele eigendomsrechten op) Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Main aan Opdrachtnemer worden c.q. zijn voorgelegd, zijn/blijven eigendom van Main. Het is aan Opdrachtnemer verboden deze tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen aan derden te tonen met het oogmerk een aanbod/offerte te verkrijgen, te kopiëren en/of te verveelvoudigen. Indien geen opdracht wordt verstrekt door Main aan opdrachtnemer, dienen de door Main overgelegde bescheiden binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van Main aan Main te worden geretourneerd dan wel, in het geval de bescheiden van digitale aard zijn, te worden verwijderd of vernietigd

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst.
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht.
2. Opdrachtnemer is gehouden gedurende de werkzaamheden het gehele werk en de directe omgeving schoon en opgeruimd te houden, kwetsbare onderdelen te beschermen en na de werkzaamheden het gehele werk bouwschoon op te leveren.
3. Main en Opdrachtnemer dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte moet zijn.
4. Opdrachtnemer is gehouden alle wet- en regelgeving, voorwaarden en bepalingen, waaronder -doch niet uitsluitend- bouwplaats regelgeving, de Arbowet, veiligheidsvoorschriften, veiligheidswetgeving, de Wet Milieubeheer, arbeidstijdenwet en de veiligheidsvoorschriften van Main in acht te nemen en na te leven.
Main is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer lijdt of zal lijden als gevolg van het niet naleven van voornoemde wet- en regelgeving en veiligheidsvoorschriften.
Opdrachtnemer vrijwaart Main voor aanspraken van derden als gevolg van niet naleving van voornoemde wet- en regelgeving en Veiligheidsvoorschriften.
5. Opdrachtnemer dient door Main aangeleverde gegevens, instructie, enzovoorts, voor aanvang van zijn/haar werkzaamheden te controleren en Main onverwijld in kennis te stellen van eventuele omissies.
6. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd aan de hand van de meest recente door Main aangeleverde gegevens, instructie.
7. Na het tot stand komen van de Overeenkomst, zal deze door Opdrachtnemer worden opgenomen in diens planning. Opdrachtnemer zal tevoren aan Main mededelen, wanneer de werkzaamheden zullen zijn afgerond.
8. Indien voor het verrichten van diensten een termijn is afgesproken en vervolgens tussen Main en Opdrachtnemer nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, zal in overleg een nieuwe termijn worden vastgesteld.
9. Opdrachtnemer heeft uitsluitend het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden voor zover daar door Main schriftelijk toestemming voor is gegeven. Main is nimmer aansprakelijk voor schade die door derden wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Alle partijen die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld vallen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.

Artikel 5 Wijziging Overeenkomst/Aanvullende kosten.
1. Enkel indien de Overeenkomst wordt gewijzigd op schriftelijk verzoek van Main en deze wijziging extra kosten met zich meebrengt voor Opdrachtnemer, dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van deze extra kosten, met inachtneming van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald.
2. Opdrachtnemer is verplicht Main vooraf schriftelijk middels een onderbouwde specificatie wijzen op de extra kosten die gepaard gaan met het verrichten van extra werkzaamheden, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geen recht heeft op vergoeding van deze werkzaamheden.
3. Wijzigingen van de Overeenkomsten dienen schriftelijk vastgelegd te worden.
4. Opdrachtnemer mag nimmer extra kosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden, die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Prijs en betaling.
1.De kosten voor de door opdrachtnemer te leveren diensten worden vooraf door opdrachtnemer aan Main schriftelijk kenbaar gemaakt en kunnen vervolgens niet mee gewijzigd worden.
2. De door 0pdrachtnemer gehanteerde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief omzetbelasting inclusief alle bijkomende kosten, zoals reis-, aan- en/of afvoerkosten.
3.Facturen dienen naast de wettelijke vereiste gegevens, tevens duidelijk leesbaar het bedrag inclusief en exclusief BTW en het bestelnummer te bevatten, bij gebreke waarvan Main niet gehouden is het factuurbedrag te voldoen.
4.Betalingstermijnen op facturen zijn nimmer fatale termijnen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.
1.Main is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer lijdt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Main.
2.Main is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden, waaronder -doch niet uitsluitend- de opdrachtgever van Main, als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Main.
Opdrachtnemer vrijwaart Main voor schade geleden door derden als gevolg van handelen/nalaten van opdrachtnemer.
3. Voor zover Main aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro).
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Main is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waargewerkt wordt en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
6. Opdrachtnemer is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor minimaal een bedrag gelijk aan € 1.000.000 (zegge: één miljoen euro).
Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van Main een afschrift van de polis aan Main te overleggen.
7. Opdrachtnemer is verplicht de verplichtingen in van dit artikel op te leggen aan Zijn/haar opdrachtnemers en is verantwoordelijk voor nakoming van deze verplichtingen doorzijn/haar opdrachtnemers.
8. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door hem/haar af te dragen loonheffingen en sociale lasten.
9. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Main een volledige ad equatie personeel administratie aan Main en inzicht te geven in haar boekhouding te overleggen in het licht van de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Arbeid Vreemdelingen.
10. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Main een G-rekening te openen in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
11. Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem /haar ingeschakelde derden voldoen aan vereisten en verplichtingen opgenomen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).
12. Partijen komen tevens expliciet overeen dat Opdrachtnemer, Main volledig vrijwaart en schadeloos stelt ter zake alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW),de Belastingdienst, het vergunningverlenend orgaan en/of het Openbaar Ministerie of een Gerechtelijke instantie, ter zake aan Opdrachtnemer eventuele opgelegde boetes, dwangsommen, schadevergoedingen en/of vorderingen uit hoofde van bestuursrechtelijke strafrechtelijke gevorderde bedragen waaronder, doch niet uitsluitend, Mogelijk wederrechtelijke verkregen voordelen (ontnemingsmaatregel) en of schadevergoedingen op grond van onder meer, doch niet uitsluitend, de Wet Arbeid Vreemdelingen en/of de Wet Economische delicten, en/of de Wet Ketenaansprakelijkheid.
13. Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem/haar alle verschuldigde loonheffingen worden afgedragen voor de door hem/haar te werk gestelde werknemers en/of door Hem/haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer vrijwaart Main in dat kader van alle mogelijke aanspraken van derden, onder meer doch niet uitsluitend, op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
14. Opdrachtnemer vrijwaart Main volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder, doch niet uitsluitend, een door Opdrachtnemer te werk gestelde werknemer en/of derde, de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de belastingdienst en/of het openbaar inzake eventuele verschuldigde afdrachten in zakesociale lasten, premies, boeten en/of belastingen inzake de werknemers van opdrachtnemer, dan wel inzake door opdrachtnemer ingeschakelde derden ter uitvoering van de werkzaamheden.
15. Eventuele kosten die Main maakt als gevolg van voornoemde aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, kosten voor juridische bijstand, dienen volledig door opdrachtnemer aan Main vergoed te worden.

Artikel 8 Verhuur en gebruik materialen.
1. Opdrachtnemer is gehouden zich als goed gebruiker te gedragen ten aanzien de materialen en/of gereedschappen die door Main ter beschikking zijn gesteld c.q. verhuurd ten einde deze zaken in oorspronkelijke staat terug af te leveren bij Main.
2. Indien er schade is ontstaan aan de materialen en/of gereedschappen gedurende de huurperiode c.q. de periode van ter beschikkingstelling, dan wel er materialen en/of gereedschappen door welke reden dan ook niet kunnen worden teruggegeven aan Main, is opdrachtnemer gehouden op eerste verzoek van Main onverwijld de nieuwwaarde te vergoeden aan Main, ongeacht of aan opdrachtnemer een verwijt te maken is c.q. de schade aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.
3. Main is gerechtigd de vergoeding als bedoeld in lid 2, te verrekenen met de overeengekomen vergoeding die door Main dient te worden betaald aan opdrachtnemer, ongeacht of de vergoeding betrekking heeft op de uitvoering van dezelfde werkzaamheden.

Artikel 9 (Hoofd)Opdrachtgever en relaties.
1. Het is Opdrachtnemer verboden om, direct of indirect voor zichzelf of voor derden, zakelijke betrekkingen te zoeken of te onderhouden met relaties van de Main, die bestaan op het moment van aangaan van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering van de overeenkomst, waaronder -doch niet uitsluitend- de opdrachtgever van Main ter zake de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.
2. Het verbod in lid 1 geldt tijdens de Overeenkomst tussen partijen en tot één jaar na het einde daarvan.
3. Het verbod in lid 1 is beperkt tot zakelijke betrekkingen die activiteiten, diensten, werkzaamheden of producten betreffen, waarmee Main direct of indirect concurrentie wordt aangedaan of kan worden aangedaan.
4.Het verbod in lid 1 geldt ongeacht van wie het initiatief tot (het aangaan van) de zakelijke betrekking uitgaat.
5. Het begrip ‘relaties’ in lid 1 is niet beperkt tot de relaties van Main met wie opdrachtnemer ter uitvoering van het werk contact heeft (gehad). Onder een relatie wordt verstaande natuurlijke persoon, rechtspersoon of onderneming voor wie Main diensten of werkzaamheden heeft verricht of aan wie Main zaken heeft geleverd, in de periode voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtnemer.
6. De administratie van Main geldt als volledig bewijs van de kwalificatie van een persoon of onderneming als relatie, behoudens door Opdrachtnemer geleverd tegenbewijs.
7. Indien de Opdrachtnemer het verbod in lid 1 overtreedt, moet Opdrachtnemer aan Main een boete betalen.
De boete bedraagt € 5.000,- (zegge: “vijfduizend euro”) voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 250,- (zegge: “tweehonderdvijftig euro”) voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van Main op grond van de wet of deze overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van deze overeenkomst en het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 10 Einde van de Overeenkomst.
1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomstgenoemde periode c.q. het afgerond hebben van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
2. Main kan de Overeenkomst met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van Main op grond van wettelijke bepalingen, indien:
a. Opdrachtnemer is opgehouden te bestaan of ontbonden, in een andere rechts vorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;
b. het bedrijf van Opdrachtnemer is beëindigd of de onderneming van Opdrachtnemer is overgedragen aan een derde;
c. Op één of meerdere aandelen van Opdrachtnemer in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen 30 (dertig) dagen opgeheven;
d. Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, doorondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrijebeschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of opdrachtnemer buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
e. Opdrachtnemer tekortgeschoten is in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, nadat Main hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na ommekomst van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Main nakoming verlangt;
f. Na het sluiten van de Overeenkomst Main ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
g. Opdrachtnemer niet langer voldoet aan de vereisten van Main op basis waarvan een werkvergunning door Main is verstrekt;
h. Opdrachtnemer niet langer beschikt over een geldige VAR-verklaring en/of een geldig VCA-diploma en/of een geldige tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning;
i. Opdrachtnemer overlijdt, zonder dat Main gehouden is enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen aan Opdrachtnemer.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten.
Alle intellectuele eigendomsrechten op werken, handels/merknamen, logo’s, domeinnamen, uitvindingen en overige zaken, die worden gebruikt en ontwikkelt ten behoeve van en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst behoren in eigendom toe aan Main. Opdrachtnemer, waaronder haar werknemers en alle aan haar gelieerde personen, is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren en/of verveelvoudigen, tenzij Main hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 12 Vrijwaring.
1. Opdrachtnemer vrijwaart Main voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Main toerekenbaar is.
2. Indien Main uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtnemer gehouden Main, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Main zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

Artikel 13 Geheimhouding.
Opdrachtnemer is verplicht geheimhouding te betrachten aangaande (bedrijf) gegevens van Main, waarvan opdrachtnemer weet of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en/of openbaarmaking schadelijk kan zijn voor Main, tenzij Main op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking van de betreffende gegevens en/of Opdrachtnemer gehouden is tot openbaarmaking over te gaan op grond van de Wet.

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen.
1. Main is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, waaraan Opdrachtnemer op voorhand medewerking verleent.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij Main hiertoe op voorhand schriftelijke toestemming verleent.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschilbeslechting.
Main is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaraan Opdrachtnemer op voorhand medewerking verleent.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij Main hiertoe op voorhand schriftelijke toestemming verleent.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschilbeslechting.
1. Op Overeenkomsten welke Main sluit met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten, welke Main sluit met Opdrachtnemer of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam worden beslecht.
3. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Main zich het recht voor om Opdrachtnemer te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaat.